home

ขทช.ศรีสะเกษ เคารพธงชาติหน้าเสาธงพร้อมรับแจกเสื้อกั๊ก และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นำโดยนายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม,ส่วน,ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เคารพธงชาติหน้าเสาธงพร้อมรับแจกเสื้อกั๊ก และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

วันที่ : 02 ต.ค. 2561 15:15

ขทช.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม "ขอบคุณที่ทุ่มเท ฮาเฮหลังเสร็จงาน"

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.09 น. นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษพร้อมด้วย ผอ.บทช. 1-4 ข้าราชการ  ลูกจ้าง และบุคคลากรทุกหมวด ร่วมไหว้สักการะศาลสามพี่น้อง (พ่อหลวงเพิ่ม พ่อหลวงเพย พ่อหลวงพิม) และเจ้าแม่ตะเคียน  ในวันกิจกรรม "ขอบคุณที่ทุ่มเท ฮาเฮหลังเสร็จงาน"  งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ย้ายไปช่วยราชการที่ ขทช. อบ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ณ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  

วันที่ : 27 ก.ย. 2561 15:00

ขทช.ศรีสะเกษ เข้าร่วมร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แก่ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐9.0๐ น. นายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช  ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แก่ นายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ "อยู่อย่างมีคุณค่า อำลาอย่างมีศักดิ์ศรี เส้นทางแห่งความดี" ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

วันที่ : 25 ก.ย. 2561 15:00

ขทช.ศรีสะเกษ จัดงาน "สภากาแฟเช้า"

          เมื่อวันพุธที่ ๑9 กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐7.๓๐ น. นายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีงาน "สภากาแฟเช้า" จัดโดยสังกัดกระทรวงคมนาคมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  เพื่อเป็นการให้ทุกองค์กรภายในจังหวัดได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ และเป็นการประสานการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ  ณ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 10:00

ขทช.ศรีสะเกษ ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษพร้อมด้วย ผอ.บทช. 1-4 ข้าราชการและพนักงานในสังกัด บรรยายสรุปการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายพิชัย  สุขอยู่ ผส.สทช.ที่ 7 ประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค) ตรวจติดตามและประเมินผล ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  

วันที่ : 13 ก.ย. 2561 15:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ข้อกำหนดวินัยข้าราชการ

ข้อกำหนดวินัยข้าราชการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:30

logo
บทลงโทษทางวินัยข้าราชการ

บทลงโทษทางวินัยข้าราชการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:30

logo
ตอนที่ 4 หลักประกันความเป็นธรรมแก่ข้าราชการโดยการอุทธรณ์คำสั่ง

ตอนที่ 4 หลักประกันความเป็นธรรมแก่ข้าราชการโดยการอุทธรณ์คำสั่ง

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
รู้ไว้ไกลโทษ

รู้ไว้ไกลโทษ

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
วินัยเล่าเรื่อง ตอนที่ 6 หลักประกันความเป็นธรรมแก่ข้าราชการโดยการร้องทุกข์

วินัยเล่าเรื่อง ตอนที่ 6 หลักประกันความเป็นธรรมแก่ข้าราชการโดยการร้องทุกข์

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เรื่อง "ข้อทักท้วงของ สตง."

ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เรื่อง "ข้อทักท้วงของ สตง."

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
รู้ไว้ไกลโทษ รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

รู้ไว้ไกลโทษ รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เรื่อง "สถาบันการศึกษาของรัฐกับการเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เรื่อง "สถาบันการศึกษาของรัฐกับการเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
วินัยเล่าเรื่อง "ตอนที่ 8 การมีวินัยต่อประเทศชาติ"

วินัยเล่าเรื่อง "ตอนที่ 8 การมีวินัยต่อประเทศชาติ"

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการตัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการตัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560

วันที่ : 11 ก.ย. 2561 11:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home